ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2013 рік


Герега Олександр Володимирович

Розділ I. Загальні відомості

  • Посада:

    Народний депутат України
  •  
  • Члени сім'ї декларанта:

  • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
    дружина Герега Г.Ф.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 9 692 358.05 9 462 645.60
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 237 360.66 108 269.31
дивіденди, проценти 9 454 977.39 8 841 233.29
дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 460 643.00
дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав 52500.00

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 217 500.0
93701.0
42817.0
51171.0
638.02
1330.0
810.0


Житлові будинки 109.0
162.1
Квартири 151.2
57.0
222.0
28.8
Садовий (дачний) будинок 120.0


Інше нерухоме майно 17.0Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)
Земельні ділянки 202 500.0
18741.0
Квартири 151.2
189.5
Садовий (дачний) будинок 120.0
Гаражі 19.6
Інше нерухоме майно 16.1

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 3852.35

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: 1 590 300.0

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: 20 015 390.0


Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 516 397.56

Номінальна вартість цінних паперів 1 509 700.0

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації 19 021 483.0

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Утримання зазначеного у розділах III-V майна 1 147 282.0

Погашення основної суми позики (кредиту) 1 975 680.00


Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Утримання зазначеного у розділах III-V майна 106 018.0

Погашення основної суми позики (кредиту) 1 944 306.00


Дата подання декларації: 28.03.2014